SKBN milieueisen

Lozingsbesluit landbouw milieubeheer
Over de opslag en afvoer van vaste mest zijn in 2006 regels vastgesteld. Deze regels gelden nu ook voor kinderboerderijen en zorgboerderijen.

In het lozingsbesluit (Staatsblad 2006 390 14) landbouw milieubeheer staat het volgende:

“De opslag van vaste mest op kinderboerderijen vindt plaats op een afstand van tenminste 50 meter van objecten categorieën I t/m V. Indien niet aan deze afstand voldaan kan worden, moet de vaste mest opgeslagen worden in een vloeistofdichte container of gelijkwaardige voorziening en wordt de mest minimaal een keer per twee weken aantoonbaar afgevoerd”.

Object categorie I t/m V
Hieronder vindt u de uitleg van de verschillende objecten.

• Object categorie I Bebouwde kom met stedelijk karakter, ziekenhuis, sanatorium en internaat, en objecten voor verblijfsrecreatie;

 Object categorie II Bebouwde kom of aaneengesloten woonbebouwing van beperkte omvang in een overigens agrarische omgeving, objecten voor dagrecreatie

• Object categorie III Verspreid liggende niet-agrarische bebouwing die aan het betreffende buitengebied een overwegende woon- of recreatiefunctie verleent.

• Object categorie IV Woning behorend bij een agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij waar 50 of meer mestvarkeneenheden op de grond van een vergunning of een algemene maatregel van bestuur aanwezig mogen zijn; verspreid liggende niet-agrarische bebouwing.

• Object categorie V Woning behorend bij een veehouderij waar 50 of meer mestvarkeneenheden op grond van een vergunning of een algemene maatregel van bestuur aanwezig mogen zijn.

Een container op de Kinderboerderij en Stadsboerderij,
Kinderboerderijen en zorgboerderijen moeten volgens strenge eisen werken. Eén van die eisen is het lozingsbesluit uit 2006. Door het plaatsen van een milieuvriendelijke mestcontainer, voldoet u aan dit onderdeel van de wettelijk verplichte eisen.

Bevindt u zich als kinderboerderij binnen 50 meter van de bebouwde kom? Dan moet uw container eens per twee weken geleegd worden. Wij zorgen voor een minimale aantoonbare leging van één keer per twee weken.

Desgewenst tekenen wij een afleveringsbon, zodat de afvoer aantoonbaar wordt.

Praktische vragen die het SKBN kreeg over de wet uit 2006

• Is vloeistofdicht hetzelfde als vloeistofkerend?
• Op de kinderboerderij kan geen vrachtwagen komen, wat nu?
• Hoe kom ik aan een goede container en wat kost dat?
• Waar laat ik de container op de Kinderboerderij, en staat hij daar milieutechnisch wel goed?
• Hoe groot is zo’n ding?

Laat u adviseren door Van Leeuwen BV
Wilt u antwoord op al uw vragen over de milieueisen? De medewerkers van Van Leeuwen BV komen graag bij u langs. Wij geven technisch advies over de plaatsing en adviseren u over de beste plek voor de container.

Voorbeelden van mestcontainers

Paardenmestcontainers

Contact